Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.kartylogopedyczne.pl

 I Postanowienia Ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.kartylogopedyczne.pl prowadzony jest przez Monikę Czuchraj-Kupisz, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Monika Czuchraj-Kupisz Praktyka Logopedyczna ul. Skowronkowa 30/13, 55-093 Kiełczów, NIP 6932124005 REGON 381485232.
 2. Niniejszy regulamin określa tryb i zasady zawierania na odległość Umowy Sprzedaży z Konsumentem za pośrednictwem Sklepu.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedający. Dane osobowe przetwarzane są w celach wskazanych w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedający ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawienia, jak również żądania ich wykreślenia z bazy danych Sprzedającego. Uprawnienia te są szczegółowo opisane w Polityce Prywatności Sklepu.
 4. Podając dane osobowe Klient bądź Usługobiorca wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach wskazanych w Polityce Prywatności.

II Definicje:

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 4. KLIENT – a) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; b) osoba prawna; albo c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U.2017.459)
 6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 8. PRODUKT – dostępny w Sklepie Internetowym materiał w formie pliku pdf, a w niektórych przypadkach z towarzyszącymi plikami multimedialnymi (pliki dźwiękowe, filmowe) dostarczany drogą elektroniczną w postaci skompresowanej (plik zip), będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 10. ROZPORZĄDZENIE – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 11. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.kartylogopedyczne.pl
 12. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Monika Czuchraj-Kupisz, NIP 6932124005 REGON 367667978, adres poczty elektronicznej kontakt@kartylogopedyczne.pl, nr telefonu 512120486, nr konta bankowego Alior Bank 78 2490 0005 0000 4530 4117 0328
 13. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 15. USŁUGOBIORCA – (a) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (b) osoba prawna; albo (c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 16. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U.2017.683).
 17. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

III Usługi elektroniczne

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
 2. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Załóż konto”.
 3. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę adresu poczty elektronicznej, ustalenie hasła dostępu oraz zaakceptowanie regulaminu serwisu.
 4. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kartylogopedyczne.pl lub też pisemnie na adres: ul. Skowronkowa 30/13, 55-093 Kiełczów.
 5. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków:
  1. po wypełnieniu Formularza Zamówienia,
  2. kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję i Płacę” –

   do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 • Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 1. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę:
  1. podaniu w panelu zapisu na „Newsletter” widocznego na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera,
  2. kliknięciu pola „Zapisz się teraz”,
  3. potwierdzeniu chęci zapisania się na Newsletter poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.
 • Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kartylogopedyczne.pl lub też pisemnie na adres: ul. Skowronkowa 30/13, 55-093 Kiełczów.
 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; dostęp do poczty elektronicznej; przeglądarka internetowa: włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

IV Tryb postępowania reklamacyjnego w ramach świadczenia Usług Elektronicznych

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać pisemnie na adres: ul. Skowronkowa 30/13, 55-093 Kiełczów lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@kartylogopedyczne.pl
 2. Usługobiorcę w opisie reklamacji powinien wskazać:
  – informację i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
  – żądania Usługobiorcy;
  – danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 1. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

IV Zawieranie Umowy

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z § 3 ust 3 Regulaminu.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

V Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. § 3 ust 3 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Wiadomość e-mail zawierać będzie co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail opisanej w pkt. 2 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w § 5 ust 2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

VI Sposoby płatności

1. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a) płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
b) płatności elektroniczne.

VII Terminy płatności

 1. W przypadku wyboru płatności przelewem na konto Sprzedawcy lub płatności elektronicznej, Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

VIII Dostawa, koszty Dostawy, termin Dostawy

 1. Dostawa Produktu do Klienta jest bezpłatna i odbywa się drogą elektroniczną na wskazany w Formularzu zamówienia adres e-mail. Dodatkowo po dokonaniu płatności przez płatności elektronicznie, Klient natychmiast otrzymuje informację o możliwości pobrania materiałów (wraz z linkami) na stronie podsumowującej Zamówienie.
 2. Po zaksięgowaniu wpłaty w przeciągu 24-48 godzin, na adres email podany przez Kupującego zostanie wysłany link do pobrania zakupionych Produktów.
 3. Sprzedawca nie przewiduje innej metody Dostawy.
 4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi 1-2 Dni Roboczych, chyba że opis Produktu na stronie internetowej stanowi inaczej.
 5. Termin Dostawy liczy się w następujący sposób:
  – dla płatności opisanych w § 6 ust 2 pkt a) od dnia uznania wpłaty od Klienta na rachunku bankowym Sprzedającego;
  – dla płatności opisanej w §6 ust 2 pkt b) od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży
 6. Realizacja Zamówienia może być utrudniona lub niemożliwa do wykonania jeżeli Kupujący wpisze niedokładny lub błędny adres email.
 7. Klient zobowiązany jest sprawdzić niestandardowe foldery w swojej skrzynce pocztowej, takie jak spam czy oferty, do których mylnie może zostać zakwalifikowany email z instrukcją do pobrania Produktów.
 8. Klient ma możliwość trzykrotnego pobrania pliku. Link do pobrania materiałów wygasa po 30 dniach od dnia zakupu.

IX Rękojmia

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład pisemnie na adres Sprzedającego bądź w formie elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej na adres Sprzedającego;
 3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
 • opisu stanu faktycznego związanego z przedmiotem reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
 • żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
 • danych kontaktowych składającego reklamację,

  ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 1. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

X Gwarancja

 1. Produkty sprzedawane przez Sprzedającego mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta lub dystrybutora Produktu.
 2. W wypadku Produktów objętych gwarancją informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.

XI Odstąpienie od umowy

1. Odstąpienie od umowy jest realnie możliwe, do momentu wysłania przelewu do Sprzedawcy.

2.Sprzedawca nie ma możliwości anulowania zamówienia w momencie, kiedy przelew został już nadany.

XII Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 1. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U.2017.1063) z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1356)
 3. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U.2017.1063) z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 4. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

XIII Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane przez Sklep Internetowy są zawierane w języku polskim.
 2. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Wszystkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w ciągu 7 dni od opublikowania go na Stronie Internetowej Sklepu.
 4. O wszelkich zmianach Regulaminu Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną poprzez wiadomość wysłaną na adres poczty elektronicznej ujawniony w Formularzu Rejestracji.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.07.2020 r.